ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಬೀಜ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ವಿಭಾಗ:

ಕ್ರ.ಸಂ

ಕಛೇರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ

1

ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಪ್ರಮಾಣನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೆ.ಎ.ಐ.ಸಿ. ಆವರಣ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎದುರು, ಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆ, ಹೆಬ್ಬಾಳ, ಬೆಂಗಳೂರು-560024.
ಪೋನ್ ನಂ : 080-23419418

2

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಪ್ರಮಾಣನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೆ.ಎ.ಐ.ಸಿ. ಆವರಣ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎದುರು, ಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆ, 
ಬೆಂಗಳೂರು-560024.ಪೋನ್ ನಂ : 080-23419418

3

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, 
ಕರ್ನಾಟಕರಾಜ್ಯ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಪ್ರಮಾಣನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೆ.ಎ.ಐ.ಸಿ. ಆವರಣ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್‍ಆಸ್ಪತ್ರೆಎದುರು, ಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆ, ಹೆಬ್ಬಾಳ, ಬೆಂಗಳೂರು-560024.
ಪೋನ್ ನಂ: 080-23419418 

4

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಉತ್ತರ ವಲಯ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಪ್ರಮಾಣನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಜಿ.ಟಿ.ಸಿ ಹತ್ತಿರ, ಬೆಳಗಾಂ ರಸ್ತೆ, ಪಿ.ಬಿ. ರಸ್ತೆ, ಧಾರವಾಡ-580 008.
ಪೋನ್ ನಂ:836-2448562 

5

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಪ್ರಮಾಣನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕ.ರಾ.ಬೀ.ನಿ. ನಿಯಮಿತ ಪಕ್ಕ, ಲಿಂಗಸಗೂರು ರಸ್ತೆ, ರಾಯಚೂರು-584102
ಪೋನ್ ನಂ: 08532-220638


6

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಾವಯವ ಪ್ರಮಾಣನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೆ.ಎ.ಐ.ಸಿ. ಆವರಣ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಎದುರು ಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 024.ಪೋನ್ ನಂ : 080-23418302 


7

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಪ್ರಮಾಣನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೆ.ಎ.ಐ.ಸಿ. ಆವರಣ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಎದುರು ಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 024.
ಪೋನ್ ನಂ : 080-23419418 

8

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಪ್ರಮಾಣನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಜೆ.ಡಿ.ಎ. ಕಛೇರಿ ಆವರಣ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕಛೇರಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ,
ಮೈಸೂರು-570 024
ಮೊ.ನಂ.9448990357 


9

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಪ್ರಮಾಣನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಜೆ.ಡಿ.ಎ. ಕಛೇರಿ ಆವರಣ, ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಯಾರ್ಡ, ದಾವಣಗೆರೆ-577003 
ಪೋನ್: 08192-257822 

10

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಪ್ರಮಾಣನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಜಿ,ಟಿ.ಸಿ ಹತ್ತಿರ, ಬೆಳಗಾಂ ರಸ್ತೆ, ಪಿ.ಬಿ. ರಸ್ತೆ, ಧಾರವಾಡ-580-008
ಪೋನ್ ನಂ. 0836-2448562 

11

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಪ್ರಮಾಣನ ಸಂಸ್ಥೆ, ರಾಮಚಂದ್ರ ಕಾಲೋನಿ, ದಾನೇಶ್ವರಿ ನಗರ, 4ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಹೆಗ್ಗೇರಿ ರಸ್ತೆ,ಹಾವೇರಿ- 581110
ಪೋನ್ ನಂ.08375-232391 

12

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಪ್ರಮಾಣನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಜೆ.ಡಿ.ಎ. ಕಛೇರಿ, ಆವರಣ, ಮುಳಗುಂದ ರಸ್ತೆ, ಗದಗ-582 103
ಪೋನ್ ನಂ.08372-239695 

13

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಪ್ರಮಾಣನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಭರಮನ ಗೌಡರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್,(ಹಳೆಯ ಕೆ.ಇ.ಬಿ ಕಛೇರಿ), ಮುಚಕಂಡಿ ಕ್ರಾಸ್, ಕಲಾದಗಿ ರಸ್ತೆ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ-587 101
ಪೋನ್ ನಂ. 08354-234224 

14

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಪ್ರಮಾಣನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಬಿ. ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ರೋಡ್ ಶೇಡ್ ತರಬೇತಿ ಎದುರು, ರಾಮನಗರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ರಸ್ತೆ, ವಿಜಯಪುರ-586 101
ಪೋನ್ ನಂ. 08352-277371 

15

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಪ್ರಮಾಣನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕ.ರಾ.ಬೀ.ನಿ. ಹಿಂಬಾಗ, ಲಿಂಗಸಗೂರು ರಸ್ತೆ, ರಾಯಚೂರು-584 102
ಪೋನ್ ನಂ.08352-220638

16

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಪ್ರಮಾಣನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರ, ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ.ಯಾರ್ಡ, ಬಳ್ಳಾರಿ.
ಪೋನ್ ನಂ. 08392-250581

17

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಪ್ರಮಾಣನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಡಿ.ಎ.ಟಿ.ಸಿ. ಆವರಣ, ಕೊತ್ತನೂರು,ಕಲಬುರಗಿ-586102
ಪೋನ್ ನಂ. 08472-254652 

18

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಪ್ರಮಾಣನ ಸಂಸ್ಥೆ,
ನಂ.18-2-445, ಭವಾನಿ ಕಾಲೋನಿ, ಶಿವನಗರ,ಬೀದರ್-585401
ಪೋನ್ ನಂ. 08482-220441

19

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಪ್ರಮಾಣನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಜಿ.ಓ.ಟಿ. ಫಾರಂ, ಆರ್.ಕೆ. ಶಾಲಾ, ರಾಮಕೃಷ್ಣಪುರ, ಚಂದಾಪುರ, 
ಆನೇಕಲ್ ತಾ., ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ.
ಪೋನ್ ನಂ 080-23419418

20

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಪ್ರಮಾಣನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಜಿ.ಓ.ಟಿ. ಫಾರಂ, ಜಿ,ಟಿ.ಸಿ ಹತ್ತಿರ, ಬೆಳಗಾಂ ರಸ್ತೆ, ಪಿ.ಬಿ. ರಸ್ತೆ, ಧಾರವಾಡ-580008
ಪೋನ್ ನಂ. 0836-2444567

21

ಬೀಜ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಧಿಕಾರಿ, ಬೀಜ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಪ್ರಮಾಣನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೆ.ಎ.ಐ.ಸಿ. ಆವರಣ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎದುರು, ಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560024.
ಪೋನ್ ನಂ 080-23419418

22

ಬೀಜ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಧಿಕಾರಿ, ಬೀಜ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಪ್ರಮಾಣನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಜಿ,ಟಿ.ಸಿ ಬೆಳಗಾಂ ರಸ್ತೆ ಹತ್ತಿರ, ಪಿ.ಬಿ. ರಸ್ತೆ, ಧಾರವಾಡ-580-008
ಪೋನ್ ನಂ.0836-2444567

23

ಬೀಜ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಧಿಕಾರಿ, ಬೀಜ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಪ್ರಮಾಣನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕ.ರಾ.ಬೀ.ನಿ. ಹಿಂಬಾಗ, ಲಿಂಗಸಗೂರು ರಸ್ತೆ, ರಾಯಚೂರು-584102
ಪೋನ್ ನಂ. 08532-220638

24

ಬೀಜ ಪ್ರಮಾಣನ ಅಧಿಕಾರಿ ಅ/o  ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬೀಜ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಸಿದ್ದರಾಮನಗರ, ಭೂಮಿಪಾಳ್ಯ, ಊರುಕೆರೆ ಅಂಚೆ, ತುಮಕೂರು-572106,ಪೋನ್ ನಂ 080-23419418

25

ಬೀಜ ಪ್ರಮಾಣನ ಅಧಿಕಾರಿ ಅ/o ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬೀಜ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ವೀರಾಂಜನೆಯ ನಗರ, ಟೇಕಲೆ ರಸ್ತೆ, ಕೋಲಾರ-563101
ಪೋನ್ ನಂ :080-23415505/ 23418302

26

ಬೀಜ ಪ್ರಮಾಣನ ಅಧಿಕಾರಿ ಅ/o ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬೀಜ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಬೆಂಗಳೂರು ಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ-562101
ಪೋನ್ ನಂ 080-23419418

27

ಬೀಜ ಪ್ರಮಾಣನ ಅಧಿಕಾರಿ ಅ/o ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೀಜ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ವಿಜಯನಗರ ಬಡಾವಣೆ, ಕಂದಲಿ ಅಂಚೆ, ದೊಡ್ಡಮಂಡಿಗಾನಗಳ್ಳಿ, ಹಾಸನ-573 217
ಮೊ.ನಂ.9448990357

28

ಬೀಜ ಪ್ರಮಾಣನ ಅಧಿಕಾರಿ ಅ/o ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬೀಜ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಯಾರ್ಡ,ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ -571 602
ಮೊ.ನಂ.9448990357

29

ಬೀಜ ಪ್ರಮಾಣನ ಅಧಿಕಾರಿ ಅ/o ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬೀಜ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಗುರುಪುರ, ಹೆಚ್. ಹೆಚ್. ರಸ್ತೆ, ವಿದ್ಯಾನಗರ ಅಂಚೆ, 
ಶಿವಮೊಗ್ಗ-577 203
ಪೋನ್ ನಂ.08192-257822

30

ಬೀಜ ಪ್ರಮಾಣನ ಅಧಿಕಾರಿ ಅ/o ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಪ್ರಮಾಣನ ಸಂಸ್ಥೆ, ವಿನಾಯಕ ನಗರ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು-581 115
ಪೋನ್ ನಂ.08375-232391

31

ಬೀಜ ಪ್ರಮಾಣನ ಅಧಿಕಾರಿ ಅ/o ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬೀಜ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಟಿ.ಎ.ಪಿ.ಸಿ.ಎಂ.ಎಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಗಂಜ್ ಸ್ರರ್ಕಲ್, ಕೊಪ್ಪಳ-583231
ಪೋನ್ ನಂ. 08372-239695

32

ಬೀಜ ಪ್ರಮಾಣನ ಅಧಿಕಾರಿ ಅ/o ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬೀಜ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, P.W.ಆ ಆವರಣ, ಸಿಂಧನೂರು-584128
ಪೋನ್ ನಂ.08352-220638

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 30-06-2020 02:36 PM ಅನುಮೋದಕರು: Approver kssoca


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಪ್ರಮಾಣನ ಸಂಸ್ಥೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080