ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಪರ್ಕ ಕೈಪಿಡಿ

ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇ-ಮೇಲ್ ಆಂತರಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಕಚೇರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಳಾಸ
ಶ್ರೀ ವಜುಬಾಯ್ ರುಡಬಾಯ್ ವಾಲಾ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು governor.rbblr-ka@gov.in 4120 22253555 22258150 ರಾಜ್ ಭವನ, ರಾಜ್ ಭವನ್ ರೋಡ್, ಬೆಂಗಳೂರು-560 001
ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇ-ಮೇಲ್ ಆಂತರಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಕಚೇರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಳಾಸ
ಶ್ರೀ ಬಿ. ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು cm@karnataka.gov.in 3261 22253414 22253414 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 323A, 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು -01
ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇ-ಮೇಲ್ ಆಂತರಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಕಚೇರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಳಾಸ
1 ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ಎಂ. ಕಾರಜೋಳ ಮಾನ್ಯ ಉಪ ಮಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ(ಹೆಚ್ಚುವರಿ) min-publicworks@karnataka.gov.in   min-socialwelfare@karnataka.gov.in 3988 22353104 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ, 340, 340ಎ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು
2 ಡಾ. ಅಶ್ವಥ್‌ ನಾರಾಯಣ ಸಿ.ಎಸ್ ಮಾನ್ಯ ಉಪ ಮಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ min-higheredu@karnataka.gov.in   min-itbt@karnataka.gov.in   min-sciandtech@karnataka.gov.in   22258965 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ  242-243 ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು
3 ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಂಗಪ್ಪ ಸವದಿ ಮಾನ್ಯ ಉಪ ಮಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು, ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ min-transport@karnataka.gov.in 3273   22253747 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ; 301- 301ಎ ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಕ್ರ.ಸಂ. ಸಚಿವರ ಹೆಸರು ಇಲಾಖೆ ಇ-ಮೇಲ್ ಆಂತರಿ ದೂರವಾಣಿ ಕಚೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಳಾಸ 
1 ಶ್ರೀ ಬಿ. ಎಸ್‌ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ
  ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು
ಸಚಿವರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ
ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ, ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ,
ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆ
ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸಾಂ‍ಖ್ಯಿಕ ಇಲಾಖೆ
ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ
ಹಾಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗದ ಖಾತೆಗಳು
cm.kar@nic.in, cm@karnataka.gov..in,
chiefminister@karnataka.gov.in
min-info@karnataka.gov.in
min-intelwing@karnataka.gov.in
min-planning@karnataka.gov.in
  22253414
 22253424
 22253524
 22253454
 22200204
 22253769
 22343740
 22205277
 22252634
 22258583
  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ323, ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
2 ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ಎಂ. ಕಾರಜೋಳ
  ಉಪ ಮಖ್ಯಮಂತ್ರಿ

 ಸಚಿವರು,,ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ
 ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ(ಹೆಚ್ಚುವರಿ)

min-publicworks@karnataka.gov.in
 min-socialwelfare@karnataka.gov.in
3988 22353104 22353104 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ,340, 340ಎ,
 ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
3 ಡಾ. ಅಶ್ವಥ್‌ ನಾರಾಯಣ ಸಿ.ಎನ್
 ಉಪ ಮಖ್ಯಮಂತ್ರಿ

 ಸಚಿವರು, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
 ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ
ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ ಇಲಾಖೆ(ಹೆಚ್ಚುವರಿ)
min-higheredu@karnataka.gov.in
 min-itbt@karnataka.gov.in
 min-sciandtech@karnataka.gov.in
22258965   ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 242-243
 ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
4 ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಂಗಪ್ಪ ಸವದಿ
  ಉಪ ಮಖ್ಯಮಂತ್ರಿ

 ಸಚಿವರು,,ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ
min-transport@karnataka.gov.in 3273 22253747   ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 344-345
 ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
5 ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಸ್‌ ಈಶ್ವರಪ್ಪ
 ಸಚಿವರು,ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆ
min-rdpr@karnataka.gov.in 3448 22250637 22250637 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ314-314 ಎ
 ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
6 ಶ್ರೀ ಆರ್.‌ ಅಶೋಕ
 ಸಚಿವರು,ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಮುಜರಾಯಿ ಹೊರತು
min-revenue@karnataka.gov.in 3234 22253835 22253835 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ317 , 317ಎ
 ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
7 ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್‌ ಶೆಟ್ಟರ್
 ಸಚಿವರು,ಬೃಹತ್‌ ಮತ್ತು ಮ‍‍ಧ್ಯಮ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ (ಸಕ್ಕರೆ ಇಲಾಖೆ ಹೊರತು)
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಇಲಾಖೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)
min-lmindustries@karnataka.gov.in 3450 22252536   ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ315, 315 ಎವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
8 ಶ್ರೀ ಬಿ. ಶ್ರೀರಾಮಲು
 ಸಚಿವರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ (ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)
ಮತ್ತು COVID-19 ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳು, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ( ಹೆಚ್ಚುವರಿ)
min-health@karnataka.gov.in  min-bcw@karnataka.gov.in 3719 22251176   ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ328-328ಎ
 ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
9 ಶ್ರೀ ಎಸ್‌ ಸುರೇಶ ಕುಮಾರ್
ಸಚಿವರು,ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಸಕಾಲ
min-prisecedu@karnataka.gov.in 3897 22253631  
ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ262, 262 ಎ ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
10 ಶ್ರೀ ವಿ. ಸೋಮಣ್ಣ
 ಸಚಿವರು,ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ
-- 3448 22250637   ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ144.145,ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
11 ಶ್ರೀ ಸಿ.ಟಿ. ರವಿ
 ಸಚಿವರು,ಪ್ರವಾಸೋಧ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ
 ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ
  ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆ(ಹೆಚ್ಚುವರಿ)
min-tourism@karnataka.gov.in
min-youth@karnataka.gov.in
3426 22251568   ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ344-344 ಎ
 ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
12 ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ್‌ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ
 ಸಚಿವರು,ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ
min-home@karnataka.gov.in 3439 22254661 22254661 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ327, 327ಎ
 ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
13 ಶ್ರೀ ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ
ಸಚಿವರು,ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ
ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ
ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ
min-muzarai@karnataka.gov.in
min-portinlandwt@karnataka.gov.in
min-fisheries@karnataka.gov.in
3475 2259183   ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ343-343 ಎ
 ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
14 ಶ್ರೀ ಜೆ.ಸಿ. ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ
 ಸಚಿವರು,ಕಾನೂನು, ಸಂಸದಿಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆ
 ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)
min-lawpami@karnataka.gov.in 3489 22251798   ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ316, 316ಎ
 ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
15 ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಕಾಂತಗೌಡ ಚನ್ನಪ್ಪಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್
 ಸಚಿವರು,ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ
ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯ ಇಲಾಖೆ

min-minesgeology@karnataka.gov.in 3504 22255023   ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ244,245
 ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
16 ಶ್ರೀ ಪ್ರಭು ಚೌಹಾಣ್
 ಸಚಿವರು,ಪಶು ಸಂಗೋಪಣೆ ಇಲಾಖೆ
ಹಜ್‌ ಮತ್ತು ವಕ್ಫ್‌ ಇಲಾಖೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)
-- 4336 22370825   ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ442,443
 ವಿಕಾಸಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
17 ಶ್ರೀಮತಿ ಜೊಲ್ಲೆ ಶಶಿಕಲಾ ಅಣ್ಣಾಸಾಹೇಬ್
ಸಚಿವರು,ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ವಿಕಲಚೇಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸಬಲೀಕರಣ 
min-wcd@karnataka.gov.in 4010 22371240   ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ‌141, 142
 ವಿಕಾಸಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
18 ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.‌ ನಾಗೇಶ್
 ಸಚಿವರು,ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ
min-excise@karnataka.gov.in 3413 22253751   ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ34‌2, 343
ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
19 ಶ್ರೀ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ರಮೇಶ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ್‌
ಸಚಿವರು,ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ

min-majmedirrg@karnataka.gov.in
3413 22253751   ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 342-342 ಎ
ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
20 ಶ್ರೀ ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್‌
ಸಚಿವರು,ಅರಣ್ಯ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯ ಇಲಾಖೆ
-- 6063 22256063   ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 36-37
 3ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ,  ಬೆಂಗಳೂರು-560001
21 ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮಂತ್‌ ಬಾಳಾಸಾಹೇಬ್‌ ಪಾಟೀಲ್‌
ಸಚಿವರು,ಜವಳಿ  ಮತ್ತು ಕೈಮಗ್ಗ ಇಲಾಖೆ
ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
min-textiles@karnataka.gov.in 3273 22253747   ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ :06-07
ವಿಕಾಸ ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು-560001
22 ಶ್ರೀ ಕೆ. ಗೋಪಾಲಯ್ಯ

ಸಚಿವರು,ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು, ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಇಲಾಖೆ
-- 3009 22251639   ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 245-245 ಎ
ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
23 ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎ. ಬಸವರಾಜ (ಬೈರತಿ)
ಸಚಿವರು,ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಕೆಯುಐಡಿಎಫ್‌ಸಿ,ಕೆಯುಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್‌ಡಿಬಿ ಒಳಗೊಂಡು(ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಬಿಬಿಎಂಪಿ,ಬಿಡಿಎ, ಬಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್‌ಎಸ್‌ಬಿ, ಬಿಎಂಆರ್‌ಡಿ, ಬಿಎಂಆರ್‌ಸಿಎಲ್‌, ,, ಮತ್ತು ನಗರ ಯೋಜನೆ ಹೊರತು)
min-ud@karnataka.gov.in 3228 22253651   ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 337-337 ಎ
ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
24 ಶ್ರೀ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಸೋಮಶೇಖರ್‌

ಸಚಿವರು,ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ
-- 4264 22252292   ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 38-39
 3ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ,  ಬೆಂಗಳೂರು-560001
25 ಶ್ರೀ ಬಸವನಗೌಡ ಚನ್ನಬಸವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್‌
ಸಚಿವರು,ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ
agri-mini@karnataka.gov.in 2475 22252475   ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 406-407 4ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ,  ಬೆಂಗಳೂರು-560001
26 ಡಾ: ಕೆ. ಸುಧಾಕರ್‌
ಸಚಿವರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ COVID-19 ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳು
min-mededu@karnataka.gov.in 3167 22253578   ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 339-339 ಎ
ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
27 ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಗೌಡ
ಸಚಿವರು,ಪೌರಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)
min-sericulture@karnataka.gov.in min-munadm@karnataka.gov.in 3273 22253747   ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 301-301A
 3ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನಸೌಧ,  ಬೆಂಗಳೂರು-560001
28 ಶ್ರೀ ಅರಬೈಲ್‌ ಹೆಬ್ಬಾರ್‌ ಶಿವರಾಮ್‌

ಸಚಿವರು,ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ
ಸಕ್ಕರೆ ಇಲಾಖೆ
min-sugar@karnataka.gov.in 3501 22259181   ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 206-207
 ವಿಕಾಸ ಸೌಧಬೆಂಗಳೂರು-560001
ಹೆಸರುಪದನಾಮಇ-ಮೇಲ್ಆಂತರಿಕ ಸಂಪರ್ಕಕಚೇರಿಫ್ಯಾಕ್ಸ್ವಿಳಾಸ
ವಿಜಯ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಟಿ. ಎಂ.ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿcs@karnataka.gov.in34762225244222258913ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 320, 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು -1
ಹೆಸರುಪದನಾಮಇ-ಮೇಲ್ಆಂತರಿಕ ಸಂಪರ್ಕಕಚೇರಿಫ್ಯಾಕ್ಸ್ವಿಳಾಸ
ರವಿ ಕುಮಾರ್‌ . ಪಿಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ(ಎ.ಸಿ.ಎಸ್.) ಶಿacs@karnataka.gov.in34002225798222256306ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 331, 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು -01
ಹೆಸರುಪದನಾಮಇ-ಮೇಲ್ಆಂತರಿಕ ಸಂಪರ್ಕಕಚೇರಿಫ್ಯಾಕ್ಸ್ವಿಳಾಸ
ಶ್ರೀಮತಿ. ವಂದಿತಾ ಶರ್ಮಾಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ(ಎ.ಸಿ.ಎಸ್.)devcon@karnataka.gov.in33082225071522251080ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 306, 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು -01
ಕ್ರ.ಸಂ.ಹೆಸರುಪದನಾಮಇ-ಮೇಲ್ಆಂತರಿಕಸಂಪರ್ಕಕಚೇರಿಫ್ಯಾಕ್ಸ್ವಿಳಾಸ
1 ರವಿ ಕುಮಾರ್‌ . ಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ(ಎ.ಸಿ.ಎಸ್.)  acs@karnataka.gov.in 3400 22257982 22256306 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 331, 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು -01
ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ acs-cm@karnataka.gov.in 3382 22253565 22281021 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.326, 3ನೇ ಮಹಡಿ , ವಿಧಾನ ಸೌಧ ,ಬೆಂಗಳೂರು -01
2 ಮಹೇಂದ್ರ ಜೈನ್ ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ mahendra.jain@ias.nic.in 4649 22252373 22353952 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 236, 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು -01
ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ mahendra.jain@ias.nic.in 5074 22253958 22353944 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 436, 4ನೇ ಮಹಡಿ , ವಿಕಾಸಸೌಧ , ಬೆಂಗಳೂರು -01.
3 ಪರಮೇಶ್ ಪಾಂಡೆ ಸರ್ಕಾರದ  ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ(ಜನಸ್ಪಂದನ) prs-janaspandana@karnataka.gov.in 3188 22860120   2ನೇಮಹಡಿ, ಪೋಡಿಯಂ ಬ್ಲಾಕ್, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಗೋಪುರ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವಿಧಿ ಬೆಂಗಳೂರು-01
4 ಶ್ರೀಮತಿ. ವಂದಿತಾ ಶರ್ಮಾ ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ(ಎ.ಸಿ.ಎಸ್.) devcom@karnataka.gov.in 3308 22250715 22251080 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 306, 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು -01
5 ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಡಿಪಿ ಮತ್ತು ಎಆರ್ (ಚುನಾವಣೆಗಳು) ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ , prsar-dpar@karnataka.gov.in   22242042 22234039 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 2ನೇ ಮಹಡಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು -01
6 ರಜನೀಶ್ ಗೋಯೆಲ್ (ಡಾ) ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಒಳಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ prs-home@karnataka.gov.in 3456 22258830 22250225 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.222, 2ನೇ ಮಹಡಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು -01.
ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರುಗಳು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡಿನ ಜಲ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ (ಐ/ ಸಿ) rajneesh.goel@ias.nic.in 4839 22251449 22353988 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 336, 3ನೇ ಮಹಡಿ , ವಿಕಾಸಸೌಧ , ಬೆಂಗಳೂರು -01
7 ಪ್ರಸಾದ್ ಐಎಸ್ ಎನ್ ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ prs-fd@karnataka.gov.in 3749 22252078 22256360 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.255, 2ನೇ ಮಹಡಿ ,ವಿಧಾನಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು -01
8 ಡಾ. ಜಿ.ಕಲ್ಪನ ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ prs-yesd@karnataka.gov.in 2589 22255827 22252499 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 246, 2ನೇ ಮಹಡಿ , ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಬೆಂಗಳೂರು -01
9 ರಾಜೀವ್ ಚಾವ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ (ಇ-ಆಡಳಿತ) acs-egov@karnataka.gov.in 2633 22353953 22259109 ಕೊಠಡಿ 102, 2ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು -01
10 ವಿ ಮಂಜುಲಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ನಗರ ಭೂ ಸಾರಿಗೆ     22226627   4ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಿ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಶಾಂತಿನಗರ, ಟಿಟಿಎಂಸಿ. ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಬೆಂಗಳೂರು
11 ಡಾ. ಸಂದೀಪ್ ದೆವೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಅರಣ್ಯ, ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆ prs-fee@karnataka.gov.in 2509 22256722 22258393 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 447 ,4ನೇ ಮಹಡಿ , 2ನೇ ದ್ವಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು -01.
12 ಬಿ. ಹೆಚ್‌. ಅನಿಲ್‌ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಇಲಾಖೆ prs-dpe@karnataka.gov.in 2510 22372426 22372427 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.711 2ನೇ ದ್ವಾರ, 7ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
13 ಡಾ. ಇ.ವಿ ರಮಣ ರೆಡ್ಡಿ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ itbtsec@karnataka.gov.in 2434 22280562 22288340 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.602 & 603 5ನೇ ದ್ವಾರ, 6ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ  (ಐ/ ಸಿ) prshigh-edu@karnataka.gov.in 2494 22252437 - 6ನೇ ಮಹಡಿ, 2ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
14 ರಾಕೇಶ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ prs-wr@karnataka.gov.in 4710 22257064 22353983 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 307, 3ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
15 ರಾಜ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಖತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,  ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ prs-agri@karnataka.gov.in 2595 22250284 22251420 4ನೇ ಮಹಡಿ , 3ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ secy-labour@karnataka.gov.in 5004 22254894 22256368 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 414, 4ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
16 ಡಾ. ಶಾಲಿನಿ ರಜನೀಶ್‌  ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,ಯೋಜನೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಇಲಾಖೆ prs-plg@karnataka.gov.in 2726 22252352 - ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.701, 7ನೇ ಮಹಡಿ, 3ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
17 ಜಾವೇದ್‌ ಅಖ್ತರ್‌ ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಇಲಾಖೆ prs-hfw@karnataka.gov.in 4234 22255324 22353916 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ104,1ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು-01
18 ಡಾ. ಎನ್‌ ನಾಗಾಂಬಿಕಾ ದೇವಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ (ಐ/ ಸಿ)   5074 22253958 22353944 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 436, 4ನೇ ಮಹಡಿ , ವಿಕಾಸಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು -01
19 ಗಂಗಾರಾಮ ಬಡೆರಿಯಾ ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ , ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ prsecy-bcw@karnataka.gov.in 4499 22252163 22255171 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.203, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
ಕ್ರ.ಸಂಹೆಸರುಪದನಾಮಇ-ಮೇಲ್‌ಆಂತರಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಕಚೇರಿಫ್ಯಾಕ್ಸ್‌ವಿಳಾಸ
1 ಕಪಿಲ್‌ ಮೋಹನ್  ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ  prs-infra@karnataka.gov.in 5085 22282366 22280605 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.28, ನೆಲ ಮಹಡಿ , ವಿಕಾಸಸೌಧ , ಬೆಂಗಳೂರು-01
2 ಗೌರವ್‌ ಗುಪ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ prs-ci@karnataka.gov.in 4340 22252443 22259870 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 106, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ,ಬೆಂಗಳೂರು-01
3 ಕುಮಾರ ನಾಯಕ್‌ ಜಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ prssocialwelfare@gmail.com 4567 22254820 22254820 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.232/233, 2ನೇ ಮಹಡಿ , ವಿಕಾಸಸೌಧ , ಬೆಂಗಳೂರು -01.
4 ಎಲ್.‌ ಕೆ. ಅತೀಕ್‌ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆ prs-rdpr@nic.in 22353929 22384574 22389520 3ನೇ ಮಹಡಿ, 3ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
5 ಉಮಾ ಮಹಾದೇವನ್‌    ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆ (ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌) prspr@karnataka.gov.in 2941     3ನೇ ಮಹಡಿ, 3ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
6 ತುಷಾರ್ ಗಿರಿ ನಾಥ್  ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ , ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ prs-coop@karnataka.gov.in 2512 22251297 22253721 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.618, 6ನೇ ಮಹಡಿ , 3ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
7 ಉಮಾಶಂಕರ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ prsprim-edu@karnataka.gov.in 2560 22257334 22385545 6ನೇ ಮಹಡಿ , 2ನೇ ದ್ವಾರ , ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
8 ಅಂಜುಮ್ ಪರ್ವೇಜ್ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ prs-transport@karnataka.gov.in 2548 22353912 22352769 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.126, 1ನೇ ಮಹಡಿ, 3ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ prs-dpar@karnataka.gov.in 3335 22251425 22256371 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 246,2ನೇ ಮಹಡಿ,ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
9 ಎನ್. ಮಂಜುನಾಥ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಆಹಾರ, ನಾಗರೀಕ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆ prs-fcs@karnataka.gov.in 4652 22259024 22353959 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.29, ನೆಲ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ prs-rev@karnataka.gov.in 2495 22252731 22256384 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 505, 5 ಮಹಡಿ, 3ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ) secyrd@karnataka.gov.in 2995 22032995 - ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 627, 6ನೇ ಮಹಡಿ, 1ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
10 ಟಿ ಕೆ ಅನಿಲ್‌ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ (ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ) secyme-hfw@karnataka.gov.in 2455 22280910 22353913 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.611,. 6ನೇ ಮಹಡಿ ಮಹಡಿ , 4ನೇ Gate, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು -01
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಪ್ರವಾಸೋಧ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ acs-tour@karnataka.gov.in 4007 22255482 22252499 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 5, ನೆಲ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
11 ವಿ. ರಶ್ಮಿ ಮಹೇಶ್ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ(ಪ್ರಭಾರ) secy-kc@karnataka.gov.in 4002 22205781 22353105 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3, ನೆಲ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
12 ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್‌ ಕಟಾರಿಯಾ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ secyhorti-ah@karnataka.gov.in 2529 22353939 22385687 4ನೇ ಮಹಡಿ , 3ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡಬೆಂಗಳೂರು-01
ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಗಣಿ, ಜವಳಿ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು secmines-ci@karnataka.gov.in 4235 22353933 22356381 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.136, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
13 ಡಾ.ಎಸ್.ಸೆಲ್ವಕುಮಾರ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ drselvakumar.s@ka.gov.in 3372 22251476 22353126 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 239, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಪ್ರ), ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ ಇಲಾಖೆ acs.skill@karnataka.gov.in 2997 22253724   ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 347, 3ನೇ ಮಹಡಿ, 2ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
14 ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್.ಮಣಿವಣ್ಣನ್‌ ಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ prs-ahf@karnataka.gov.in 4109 22353977 22253734 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.404,4ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ,ಬೆಂಗಳೂರು-01
15 ಮುನೀಶ್‌ ಮೌದ್ಗಿಲ್‌ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ (ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ) prsar-dpar@karnataka.gov.in 2825 22235398 22253739 ಕೊಠಡಿ 612 , 6ನೇ ಮಹಡಿ 1ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು -01
16 ಚಕ್ರವರ್ತಿಮೋಹನ್‌ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ secyplan@karnataka.gov.in 2732 22252352 22371454 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.306, 3ನೇ ಮಹಡಿ, 4ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
17 ಪಿ. ಹೇಮಲತಾ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ prs-dpar@karnataka.gov.in 3335 22251425 22256371 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 246, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
18 ಡಾ. ಏಕರೂಪ್‌ ಕೌರ್‌ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ(ಬಡ್ಜೆಟ್‌) secybud-fd@karnataka.gov.in 3438 22353138 22280520 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.251, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
19 ಡಾ..ಜೆ ರವಿಶಂಕರ್ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಪೌರಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಇಲಾಖೆ secy-ud@karnataka.gov.in 5079 22353942 22280318 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 435, 4ನೇ ಮಹಡಿ , ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
               
21 ಡಾ. ಪಿ.ಸಿ ಜಾಫರ್ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ (ವೆಚ್ಚ.) secyexp-fd@karnataka.gov.in 3484 22251772 22353122 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.208, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
22 ಎ.ಬಿ. ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತರ ಇಲಾಖೆ secy-mw@karnataka.gov.in 4440 22200623 22257602 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.204, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
23 ಮನೋಜ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಮೀನಾ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ prs-housing@karnataka.gov.in 4503 22256356 22253718 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.213, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
24 ವಿಜಯ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಗೋಗಿ ಪ್ರಧಾಸರ್ಕಾರದ ನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ , ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ secyenv-fee@karnataka.gov.in 2445 22254377 - ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.709, 7ನೇ ಮಹಡಿ, 3ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
25 ಸ್ಮಿತಾ ಬಿಜ್ಜೂರ್                                          ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ , ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ secyforest-fee@karnataka.gov.in 2570 22254434 - ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.441, 4ನೇ ಮಹಡಿ, 2ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
26 ಎನ್.‌ ಎಲ್.‌ ಶಾಂತಕುಮಾರ್‌ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ secyenv-fee@karnataka.gov.in 2445 22254377 - ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.708, 7ನೇ ಮಹಡಿ ,4ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
27 ಉಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್‌ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (PCAS), ಒಳಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ secypsas-home@karnataka.gov.in 3710 22256774 22256774 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 219,2ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
28 ಎಸ್.ವೈ.ವಟವಟಿ  ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆ secy-law@karnataka.gov.in 5004 22353111 22253754 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 33, ನೆಲ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
29 ನಾರಾಯಣ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಾವ್‌ ಪೇಶ್ವೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ secytech-wr@karnataka.gov.in 5004 22255524 22255306 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.304, 3ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
30 ಮೃತ್ಯಂಜಯ ಸ್ವಾಮಿ ಸಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ prs-mi@karnataka.gov.in 4173 22254965 22254965 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.208, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
31 ಕೆ. ದ್ವಾರಕನಾಥ್ ಬಾಬು ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಇಲಾಖೆ secy-dpal@karnataka.gov.in 3387 22254445 22353109 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 137, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ,ಬೆಂಗಳೂರು-01
32 ಬಿ. ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ secytech-pwd@karnataka.gov.in 4852 22251548 22253710 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.333, 3ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
33 ಗಿರೀಶ್ ಸಿ.ಹೊಸೂರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ girish.hosur@ka.gov.in   22254166   ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 338,338A 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು -01
34 ಶ್ರೀ ಮತಿ ಕೆ. ಆರ್‌. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ  ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್‌ mahalakshmi.kr@ka.gov.in 3824 22250450 22256892 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 158C,1 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು -01
35 ಶ್ರೀ ಮತಿ ಎಂ.ಕೆ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ secy-kla-kar@nic.in 3471 22250702 22258301 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 121,1 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು -01
ಕ್ರ.ಸಂ ಸಚಿವಾಲಯ ಇಲಾಖೆ ಹೆಸರು ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇ-ಮೇಲ್ ಆಂತರಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಕಚೇರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಳಾಸ  
1 ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಪೆದ್ದಪ್ಪಯ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು comr.sw@gmail.com   22253783 22353757 5ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್.‌ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವೀದಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-01  
2 ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ  ಪರಿಶಿಷ್ಠ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಸಂಗಪ್ಪ  ನಿರ್ದೇಶಕರು stwelfare@gmail.com   22261787 / 22231599    ನಂ 34,1ನೇ ಮಹಡಿ,ಲೋಟಸ್‌ ಟವರ್ಸ್‌‌, ರೇಸ್‌ ಕೋರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-01  
3 ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಕರ್ನಾಟಕ ವಸತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಘ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು edkreis@rediffmail.com   22283366 / 22204466   ನಂ:08, ಎಂ.ಎಸ್.ಬಿ 01,7ನೇ ಮಹಡಿ, ಕನ್ನಿಂಗ್ಹ್ಯಾಂ ರೋಡ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು-01  
4 ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಹೇಶ್‌  ಮುಖ್ಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು swd.petc2011@gmail.com   2220778   ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಭವನ, ಮಿಲ್ಲರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ,ವಸಂತನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-01  
5 ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್‌. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಪರಶುರಾಮ ಶಿನ್ನಾಳಕರ್  ನಿರ್ದೇಶಕರು mdadcl2011@gmail.com   22868870   9 ಮತ್ತು 10 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಚಿಕ್ಕ ಗೋಪುರ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
6 ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಹನುಮನರಸಯ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು  mdkmvstdc@gmail.com   22250018‌ 22250051 ನಂ.10, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಖಾದಿ ಭವನ, ಜಸ್ಮದೇವಿ ಭವನ ರಸ್ತೆ, ವಸಂತ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
7 ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಕರ್ನಾಟಕ ತಾಂಡಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಶಿವಶಂಕರ್‌ ನಾಯ್ಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ktdclit@gmail.com   22285561/22285565   ನಂ.6, ಜಿ.ಟಿ.ಆರ್.‌ ಗೋಪುರ, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ಪಾರ್ಕ್‌ ರೋಡ್‌, ಟಸ್ಕರ್‌ ಟೌನ್‌, ಶಿವಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-51
8 ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೋವಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಮಾಯಾವತಿ ಗಲಗಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು md.kbdc@gmail.com   23198122 23198133 ನಂ: 177, 2ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಭೋವಿ ಪಾಳ್ಯ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಪುರಂ, ವೆಷ್ಟ ಆಫ್‌ ಕಾರ್ಡ ರೋಡ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು.
9 ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಫಾಯಿ ಕರ್ಮಚಾರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಪಿ.ನಾಗೇಶ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು     22240446 22240445 ನಂ: 05, 2ನೇ ಮಹಡಿ, 1ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌, 3ನೇ ಹಂತ, ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು.
10 ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಫಾಯಿ ಕರ್ಮಚಾರಿಗಳ ಆಯೋಗ  ರಮಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ksskcb@gmail.com   22240466   ಸೌತ್‌ ವಿಂಗ್‌, ನೆಲಮಹಡಿ, ಯುನಿಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್‌, ಮಿಷನ್‌ ರೋಡ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು.  
11 ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಆದಿಜಾಂಭವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಹೆಚ್.ನಟರಾಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು            
12 ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಹಾರ ಸಮಿತಿ ಯು.ಚಂದ್ರನಾಯ್ಕ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ crcbng@yahoo.co.in   29556626   ಮಾಗಡಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು.  
13 ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಡಾ|| ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ ರಾಂ ಚರ್ಮ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಹೆಚ್.ನಟರಾಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು lidkar2018@gmail.com   22238726   ನಂ:17, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಯುನಿಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು.  
14 ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ/ಅನುಸೂಚಿತ ಬುಡಕಟ್ಟು ಆಯೋಗ ಶಿವರಾಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ karnatakastatecomscst@yahoo.in   22249704   ನೃಪತುಂಗ ರಸ್ತೆ, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಮೈಟಿಕ್‌ ಸೊಸೈಟಿ, ಬೆಂಗಳೂರು.  
15 ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಅನುರಾಧ ಪಟೇಲ್‌  ನಿರ್ದೇಶಕರು ambedkarbhavana@gmail.com   22204821   ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್.‌ ಅಂಬೇದ್ಕರ್‌ ಭವನ, ವಸಂತ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು.  
16 ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ ನಾಗರೀಕ ಹಕ್ಕು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೋಲಿಸ್‌ ಮಹಾನಿರ್ದೇ಼ಶಕರು adgpcre@ksp.gov.in   22258949   ಎ.ಡಿ.ಜಿ.ಪಿ,ಡಿ.ಸಿ.ಆರ್ ನಂ:01, ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ, ಡಿ.ಟಿ.ಇ ಕಟ್ಟಡ, ಅರಮನೆ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
17 ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಗಿರಿಜನ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಟಿ.ಟಿ.ಬಸವಣ್ಣಗೌಡ ನಿರ್ದೇಶಕರು trimysore@gmail.com   0821-2560275   ನಂ:1540, ಅನಿಕೇತನ ರೋಡ್‌, ಕುವೆಂಪು ನಗರ, ಮೈಸೂರು.  
18 ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ                  
19 ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ                  
20 ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವಾಲಯ  ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಎಂ.ಎಸ್. ಶ‍್ರೀಕರ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ,​​ ​​ಆಯುಕ್ತರು, cto.karbng@nic.in   22262935 22263595 ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ-1, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ಗಾಂಧಿನಗರ , ಬೆಂಗಳೂರು-560009.  
21 ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವಾಲಯ  ಖಜಾನೆ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಉಜ್ವಲ್ ಕುಮಾರ್ ಘೋಷ್,ಭಾ.ಆ.ಸೇ ​​ಆಯುಕ್ತರು, commr-​​treasury@karnataka.gov.in    22867700 / 22860142   ವಿ.ವಿ.ಗೋಪುರ, ಪೋಡಿಯಂ ಬ್ಲಾಕ್,​​ ಡಾ: ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 001  
22 ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವಾಲಯ  ರಾಜ್ಯ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಯಶವಂತ.ವಿ ,ಭಾ.ಆ.ಸೇ ​​ಆಯುಕ್ತರು, excise@karnataka.gov.in     22220302 22240254 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಟಿಟಿಎಂಸಿ,ಕಟ್ಟಡ,ಬ್ಲಾಕ್, ಬಿಎಂಟಿಸಿ, ಶಾಂತಿನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು-560 027  
23 ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವಾಲಯ  ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವಿಮಾ ಇಲಾಖೆ ಸಾವಿತ್ರಿ. ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು directorkgid17@gmail.com   22861438   ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, 17ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಗೋಪುರ, ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬ್ದಡ್ಕರ್ ವೀಧಿ, ಬ್ಂಗಳೂರು-560001.
24 ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವಾಲಯ  ಪಿಂಚಣಿ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಆಸ್ತಿ ಋಣ ನಿರ್ವಹಣೆ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಾಜ. ಭಾ.ಆ.ಸೇ​​ ನಿರ್ದೇಶಕರು ddadmin.psalm@karnataka.gov.in   22862785/22862992 22862785 ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಕೇಂದ್ರ,ಒಂದನೇ ಅಂತಸ್ತು,  ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀಧಿ,ಬೆಂಗಳೂರು-560001
25 ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವಾಲಯ  ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ ಎನ್.ಹೆಚ್.ಕಂದಾರಿ  ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಪ್ರಭಾರ), controllerstateaccounts@yahoo.com    22214817 2126500 3ನೇ ಮಹಡಿ, ‘ಎ’ ಬ್ಲಾಕ್, ಟಿ.ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬಿ.ಎಂ.ಟಿ.ಸಿ,ಶಾಂತಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560027
26 ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವಾಲಯ  ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆ ಡಾ|| ಏಕ್‌ ರೂಪ್‌ ಕೌರ್‌, ಭಾ.ಆ.ಸೇ.  ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು info@ksfc.in   22263322 22250126 ಕೆ.ಎಸ್.ಎಪ್.ಸಿ ಭವನ, #1/1 ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560052  
27 ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವಾಲಯ  ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪಾನೀಯ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಡಾ|| ಪಿ.ಸಿ. ಜಾಫರ್.ಭಾ.ಆ.ಸೇ. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು hr_admin@ksbcl.com   22483640   4ನೇ ಮಹಡಿ, ಟಿಟಿಎಂಸಿ,ಕಟ್ಟಡ,ಬ್ಲಾಕ್, ಬಿಎಂಟಿಸಿ, ಶಾಂತಿನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು-560 027  
28 ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವಾಲಯ  ವಿತ್ತೀಯ ಕಾರ್ಯ ನೀತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಸುಜಿತ ಕುಮಾರ ಚೌದರಿ  ನಿರ್ದೇಶಕರು director@fpibangalore.gov.in     26971000 26971010 ನಿರ್ದೇಶಕರು ,ವಿತ್ತೀಯ ಕಾರ್ಯನೀತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ,ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ,ಕೆಂಗೇರಿ ಅಂಚೆ.ಬೆಂಗಳೂರು – ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ,ಬೆಂಗಳೂರು – 560060
29 ಸಿಆಸುಇ(ಜನಸ್ಪಂದನ) ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗ ಶ್ರೀ ಶಾಂತರಾಜು.ವೈ.ಬಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ secy-kic@karnataka.gov.in   080-22371959   ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗ,  
30 ಯೋಜನೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಇಲಾಖೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಡಾ. ಸಿ.ಹೆಚ್‌.ವಸುಂಧರಾದೇವಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು des_dir@nic.in   080-22253758 - 7ನೇ ಮಹಡಿ, 1ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001  
31 ಯೋಜನೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಶ್ರೀ ಸುದರ್ಶನ್‌ ಜಿ.ಎ. ಸಿ.ಇ.ಒ. ceokea@karnataka.gov.in   080-22032561   7ನೇ ಮಹಡಿ, 3ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001  
32 ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ ಇಲಾಖೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಡಾ||ವಿ.ರಾಮಪ್ರಸಾದ್ ಮನೋಹರ್‌, ಭಾ.ಆ.ಸೇ ಸಿ.ಇ.ಒ. pscet.bangalore@gmail.com   080-25189100   ಕೌಶಲ್ಯ ಭವನ, ಡೈರಿ ಸರ್ಕಲ್‌, ಬನ್ನೇರು ಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-29  
33 ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ ಇಲಾಖೆ ಕೌಶಲ್ಯ ಮಿಷನ್‌ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿ.ವಿ. ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ ನಿರ್ದೇಶಕರು skilldev.2017@gmail.com       ಕೌಶಲ್ಯ ಭವನ, ಡೈರಿ ಸರ್ಕಲ್‌, ಬನ್ನೇರು ಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-29  
34 ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಐಆರ್‌ಎಸ್‌ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು kvt.iti@gmail.com   080-22450222   ಕೌಶಲ್ಯ ಭವನ, ಡೈರಿ ಸರ್ಕಲ್‌, ಬನ್ನೇರು ಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-29  
35 ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಜರ್ಮನ್ ಬಹು ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರ ಸೊಟೈಟಿ. ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಸ್.‌ ರಘುಪತಿ, ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು bs-raghupathy@hotmail.com   080-29649797   ಕೌಶಲ್ಯ ಭವನ, ಡೈರಿ ಸರ್ಕಲ್‌, ಬನ್ನೇರು ಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-29  
36 ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ ಇಲಾಖೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಉಪಕರಣಾಗಾರ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಐಆರ್‌ಎಸ್‌ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು md.gttc@gmail.com   080-23152262   ರಾಜಾಜಿನಗರ ಕೈಗಾರಿಕ ಹೊಸಹತು, ಬೆಂಗಳೂರು-560010  
37 ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನಗರ ಜೀವನೋಪಾಯ ಸಂವರ್ಧನ ಸಂಸ್ಥೆ,(ಡೇ-ನಲ್ಮ್) ಶ್ರೀಮತಿ ಆರುಂದತಿ ಭಾಆಸೇ ಅಭಿಯಾನ ನಿರ್ದೇಶಕರು daynulm@gmail.com   080-25599993   ನಂ.11, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:305, 3ನೇ ಮಹಡಿ, ಬ್ಲೂ ಕ್ರಾಸ್‌, ಛೇಂಬರ್ಸ್‌ ಕಟ್ಟಡ, ಇನ್‌ಫ್ಯಾಂಟ್ರಿ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 001
38 ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಉದ್ಯಮಶೀಲತಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರ (ಸಿಡಾಕ್) ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಮ್.‌ ಗೋಟೂರ, ನಿರ್ದೇಶಕರು, dircedok@gmail.com   08362486836/2486694   ಧಾರವಾಡ, ಬೇಲೂರು ರಸ್ತೆ-580011  
39 ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನೋಪಾಯ ಸಂವರ್ಧನ ಸಂಸ್ಥೆ, (ಕೆಎಸ್‍ಆರ್‍ಎಲ್‍ಪಿಎಸ್) ಶ್ರೀಮತಿ ಮಮತ ಗೌಡ ಭಾಆಸೇ ಅಭಿಯಾನ ನಿರ್ದೇಶಕರು nrlmkarnataka@gmail.com   080-2356421   ನಂ.55, ಅಭಯ ಸಂಕೀರ್ಣ, 4ನೇ ಮಹಡಿ, ಕೊಳಚೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ, ರಿಸಾಲ್ದಾರ್ ಬೀದಿ, ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು-560020
40 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಪಿ ವಸಂತ ಕುಮಾರ್ ಆಯುಕ್ತರು bcdbng@kar.nic.in   080-22374836   ನಂ.16/ಡಿ, ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಭವನ, 3ನೇ ಮಹಡಿ, ಮಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬೆಡ್ ಏರಿಯಾ, ವಸಂತ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560052
41 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಡಿ.ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಿಗಮ ಜಿ ಜಗದೀಶ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು md.dbcdc@gmail.com   080-22374832
 080-22374834
  ನಂ.16/ಡಿ, ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಭವನ, 4ನೇ ಮಹಡಿ, ಮಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬೆಡ್ ಏರಿಯಾ, ವಸಂತ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560052
42 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮುದಾಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಿಗಮ ಸಿ.ಕೆ ಜಗದೀಶ ಕುಮಾರ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು mdvishwakarma 2015@gmail.com   080-22374848   ನಂ.16/ಡಿ, ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಭವನ, ಮಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬೆಡ್ ಏರಿಯಾ, ವಸಂತ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560052
43 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ಯವೈಶ್ಯ ಸಮುದಾಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಿಗಮ ದೀಪಶ್ರೀ ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು mdkacdc@karnataka.gov.in   080-22868888   21ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿವಿ ಗೋಪುರ, ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-01  
44 ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವಾಲಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ಕೆ.ಜಿ. ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಭಾ.ಆ.ಸೇ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು labour.commissioner42@gmail.com   29753078   ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಭವನ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560029.
45 ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವಾಲಯ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು, ಬಾಯ್ಲರುಗಳು, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪ್ರ), directorfbish@gmail.com   29753051   ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಕಲ್ಯಾಣ ಸುರಕ್ಷಾ ಭವನ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560029.
46 ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವಾಲಯ ಕಾರ್ಮಿಕರ ರಾಜ್ಯ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಗಳು ಡಾ|| ಮನೋರಂಜಿನಿ ನಿರ್ದೆಶಕರು dir-esi@karnataka.gov.in   23324216   ಎಸ್. ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ರಸ್ತೆ, 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560010.  
47 ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವಾಲಯ  ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಕೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ. ಆಯುಕ್ತರು dyesdept@gmail.com   080-22215601 080-22215602 ರಾಜ್ಯ ಯುವ ಕೇಂದ್ರ, ನೃಪತುಂಗ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001  
48 ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವಾಲಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ.,  ಮಹಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು dyesdept@gmail.com   080-22215601 080-22215602 ರಾಜ್ಯ ಯುವ ಕೇಂದ್ರ, ನೃಪತುಂಗ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001  
49 ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವಾಲಯ ಜನರಲ್‌ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಹಸ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ.,  ಮಹಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು dyesdept@gmail.com   080-22215601 080-22215602 ರಾಜ್ಯ ಯುವ ಕೇಂದ್ರ, ನೃಪತುಂಗ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001  
50 ಒಳಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರಿಮತಿ.ನೀಲಮಣಿ ಎನ್ ರಾಜು, ಐ.ಪಿ.ಎಸ್ ಮಹಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು dg-police@karnataka.gov.in   080-22211803 080-22212164 ಪೊಲೀಸ್ ಕಛೇರಿ, ನಂ.2, ನೃಪತುಂಗ ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು-560001   
51 ಒಳಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರಾಗೃಹಗಳ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ.ಎಸ್.ಎನ್.ಮೇಘರಿಖ್, ಐ.ಪಿ.ಎಸ್ ಮಹಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು prison-kar@gov.in   080-22267169 080-22267290  ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರಾಗೃಹಗಳ ಇಲಾಖೆ, ನಂ.4, ಶೇಷಾದ್ರಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560009  
52 ಒಳಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ ಗೃಹರಕ್ಷಕ ದಳ  ಮತ್ತು ಪೌ ರರಕ್ಷಣೆ  ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ.ಎಂ.ಎನ್.ರೆಡ್ಡಿ, ಐ.ಪಿ.ಎಸ್ ಮಹಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು hgcdhqrsban@gmail.com   080-2553234 080-25576853 ಗೃಹರಕ್ಷಕ ದಳ ಮತ್ತು ಪೌ ರರಕ್ಷಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560042  
53 ಒಳಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಳು  ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ.ಎಂ.ಎನ್.ರೆಡ್ಡಿ, ಐ.ಪಿ.ಎಸ್ ಮಹಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು fireksfcs@gmail.com   080-25570733 080--22971512 ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಳು, ಅಣ್ಣಾಸ್ವಾಮಿ ಮೊದಲಿಯಾರ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560042
54 ಒಳಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ  ಸೈನಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ.ಬ್ರಿಗೇಡಿಯರ್ ರವಿ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ  ನಿರ್ದೇಶಕರು dirdswrblr@gmail.com   080-25589459   ಸೈನಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ , ರಿಚ್ಮಂಡ್ ರಸ್ತೆ, ಕಾರ್ಯಪ್ಪ ಭವನ,ಬೆಂಗಳೂರು-560025
55 ಒಳಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ  ಅಭಿಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ನಿರ್ದೇಶಾನಾಲಯ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ.ಜಗದೀಶ್.ಹೆಚ್.ಕೆ  ನಿರ್ದೇಶಕರು directorofprosecutions@gmail.com   080-22213856 080-22213910 ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಅಭಿಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ನಿರ್ದೇಶಾನಾಲಯ, ಕಾವೇರಿ ಭವನ , ಬೆಂಗಳೂರು-560009
56 ಒಳಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ವಸತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಿಗಮ (ನಿ)  ಶ್ರೀ.ರಾಘವೇಂದ್ರ ಔರಾದ್ಕರ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು md@ksphc.org   080-25584102 080-22942219 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ವಸತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಿಗಮ (ನಿ) ,ರಿಚ್ಮಂಡ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560025
57 ಆಹಾರ ಇಲಖೆ  ಕಾನೂನು ಮಾಪ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ಶಮ್ಲಾ ಇಕ್ಬಾಲ್‌  ಆಯುುಕ್ತರು com.fcs-ka@nic.in   080-22262187 080-22267205 ನಂ.8, ಕನ್ನಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು  
58 ಆಹಾರ  ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಹಾರ, ನಾಗರೀಕ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಡಾ. ಎನ್.ವಿ. ಪ್ರಸಾದ್‌  ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು mdkfcsc123@yahoo.com   080-22260932 080-22096688 ನಂ.16/1 ಮಿಲ್ಲರ್ಸ್‌ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ ಬೆಡ್‌ ಏರಿಯಾ ವಸಂತನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು  
59 ಆಹಾರ ಇಲಖೆ  ಕಾನೂನು ಮಾಪನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆ  ವಿ.ಪಾತರಾಜು ನಿಯಂತ್ರಕರು clm-lm-ka@nic.in   080-22253500 080-22370318 ನಂ.1,ಆಲಿ ಆಸ್ಕರ್‌ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು  
60 ಆಹಾರ ಇಲಖೆ  ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾ್ಹಕರ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ಪರಿಹಾರ ಆಯೋಗ  ಎನ್.ರಾಜು ರಿಜಿಸ್ರ್ಟಾರ್ ‌karscdrc@kar.nic.in   080-22355065 080-22262867 ಬಸವಭವನ,ಹೈಗ್ರೌಂಡ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು  
61 ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ ರಾಜೀವ್‌ ಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಡಾ.ವಿ.ರಾಮ್‌ ಪ್ರಸಾದ್‌ ಮನೋಹರ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು mdrgrh@gmail.com   080-23118888 080-22247313 9ನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾವೇರಿ ಭವನ,  ಬೆಂಗಳೂರು  
62 ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಳಗೇರಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮಂಡಳಿ ಶ್ರೀ ಪಿ.ಆರ್.‌ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಆಯುಕ್ತರು ksdb.ho@gmail.com   080-23460085 080-23567060 ನಂ.55, ಶೇಷಾದ್ರಿಪ್ಮರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು-560020  
63 ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ  ಡಿ.ಎಸ್‌ ರಮೇಶ್ ಆಯುಕ್ತರು commissionerkhb@gmail.com   080-22213592 080-22240976 ಕಾವೇರಿಭವನ , 4ನೇ ಮಹಡಿ, ಕೆ.ಜಿ.ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-009  
64 ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಿಯಲ್‌ ಎಸ್ಟೇಟ್‌ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಲತಾ ಕುಮಾರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ rerakar.secy@gmail.com   800-22249798 080-22249799 #114, 2ನೇ ಮಹಡಿ ,ಸಿಲ್ವರ್‌ ಜೂಬಲಿ ಬ್ಲಾಕ್‌ ಯುನಿಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸಿಎಸೈ ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಮಿಶನ್‌ ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು-560027
ಕ್ರ. ಸಂ
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ ವಿಳಾಸ
1 ಕ್ಯಾ. ಡಾ. ರಾಜೇಂದ್ರ, ಡಿ.ಕೆ.   ಬಾಗಲಕೋಟೆ 08354-235091 deo.bagalkot@gmail.com ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 21, ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿ, ಮಿನಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧ ನವನಗರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ -587103
2 ಶ್ರೀ ಜಿ.ಎನ್. ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಭಾ.ಆ.ಸೇ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 080-22211292 dcurban@kar.nic.in ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ -560009
3 ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಪಿ.ಎನ್ ಭಾ.ಆ.ಸೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ 080-22867221 deo.bangalorer@gmail.com ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಪೋಡಿಯಮ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಾ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ 
4 ಶ್ರೀ ಎಮ್ . ಜಿ. ಹಿರೇಮಠ ಬೆಳಗಾವಿ 0831-2407273 deo.belgaum@gmail.com ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆವರಣ, ಬೆಳಗಾವಿ - 590001
5 ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಎಸ್. ನಕುಲ್ ಭಾ.ಆ.ಸೇ ಬಳ್ಳಾರಿ 08392-267300 nakul.ss@ias.nic.in ಸ್ಟೇಷನ್‌ ರಸ್ತೆ, ಬಳ್ಳಾರಿ-583101.
6 ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರನ್ ಆರ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ, ಬೀದರ್ 08482-225409 deo.bidar@gmail.com ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಬೀದರ್ -585401
7 ಶ್ರೀ ಪಿ.ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ ವಿಜಯಪುರ 8352-250021 deo.bijapur@gmail.com ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ವಿಜಯಪುರ- 586101
8 ಡಾ.ಎಂ ಆರ್ ರವಿ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ. ಚಾಮರಾಜನಗರ 08226-223170 deo.cnagar@gmail.com ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನ, ಡಬಲ್ ರಸ್ತೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರ -571313
9 ಶ್ರೀಮತಿ ಆರ್.ಲತಾ ಭಾ.ಆ.ಸೇ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 08156-277001 deo.ckbpur@gmail.com ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ -562101
10 ಡಾ. ಬಗಾದಿ ಗೌತಮ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 8262-230401 bagadi.gautham@ias.nic.in ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ಕೆ.ಎಂ.ರಸ್ತೆ, ಜ್ಯೋತಿ ನಗರ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು -577102
11 ಶ್ರೀಮತಿ ಕವಿತಾ ಮನ್ನಿಕೇರಿ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 08194-222811 deo.chitradurga@gmail.com ಓಬವ್ವ ಸರ್ಕಲ್, ಮಣಿಯೂರು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, - 577501
12 ಶ್ರೀ  ಮಹಾಂತೇಶ್ ಬೀಳಗಿ, ದಾವಣಗೆರೆ 08192-234640 deo.davanagere@gmail.com ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಕರೂರ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ ದಾವಣಗೆರೆ - 577 006
13 ಶ್ರೀ ನಿತೇಶ್‌ ಪಾಟೀಲ್‌, ಭಾ.ಆ.ಸೇ.  ಧಾರವಾಡ 0836-2233888 deepa.m@ias.nic.in ವರ್ತಾ ಭವನ ಸಮೀಪ, ಧಾರವಾಡ, ಕರ್ನಾಟಕ 580001
14 ಡಾ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಕೆ. ವಿ. ಭಾ.ಆ.ಸೇ.  ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ 0824-2220588 dc.mnglr@gmail.com ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಮಂಗಳೂರು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ -575001
15 ಶ್ರೀ ಸುಂದರೇಶ್‌ಬಾಬು ಎಂ., ಭಾ.ಆ.ಸೇ.  ಗದಗ 08372-237300 deo.gadag@gmail.com ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಮಿನಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧ (ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿ)ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ, ಗದಗ - 582103
16 ಶ್ರೀಮತಿ ವಿ. ವಿ. ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ ಭಾ.ಆ.ಸೇ.  ಕಲಬುರಗಿ 08472-278601 deo.gulbarga@gmail.com
  dcoglb@gmail.com
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ವಿಕಾಸ ಭವನ, ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ, ಕಲಬುರಗಿ
17 ಶ್ರೀ ಆರ್. ಗಿರೀಶ್ , ಭಾ.ಆ.ಸೇ., ಹಾಸನ 08172-267345 deo.hassan@gmail.com ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಎಂ.ಬಿ. ರಸ್ತೆ, ಹಾಸನ- 573201
18 ಶ್ರೀ. ಎಸ್‌.ಬಿ.ಶೆಟ್ಟೆಣ್ಣವರ ಭಾ.ಆ.ಸೇ.  ಹಾವೇರಿ 08375-249044 deo.haveri@gmail.com ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ದೇವಗಿರಿ, ಹಾವೇರಿ 581110
19  ಅನ್ನೀಸ್ ಕಣ್ಮಣಿ ಜಾಯ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ.  ಕೊಡಗು 8272225500 dckodagu@nic.in ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಕಟ್ಟಡ, ಸ್ಟುವರ್ಟ್ ಹಿಲ್, ಮಡಿಕೇರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ 571201
20 ಶ್ರಿಮತಿ. ಸತ್ಯಭಾಮ ಸಿ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ ಕೋಲಾರ 08152-222001 deo.kolar@gmail.com ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ಮುಳಬಾಗಿಲಇ ರಸ್ತೆ, ರಾ.ಹೆ. -75, ಕೋಲಾರ್- 563101
21 ಶ್ರೀ ಸುರಲ್ಕರ್‌ ವಿಕಾಸ್‌ ಕಿಶೋರ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ ಕೊಪ್ಪಳ 08539 220844 deo.koppal@gmail.com ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಡಿಸಿ ಆಫೀಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಕೊಪ್ಪಲ್ - 583231
22 ಡಾ. ಎಂ ವಿ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ ಮಂಡ್ಯ 08232-224600 venkatesh.mv@ias.nic.in ಪಾರ್ಕ್ ರೋಡ್ 2, ಹತ್ತಿರ, ಪಿಇಎಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್, ಮಂಡ್ಯ, ಕರ್ನಾಟಕ 571401
23 ಶ್ರೀಮತಿ ರೋಹಿಣಿ ಸಿಂಧೂರಿ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ ಮೈಸೂರು 0821-2422302 dcmys-ka@nic.in ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಬುಲೆವಾರ್ಡ್ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ 570001
24 ಶ್ರೀ ಆರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ ರಾಯಚೂರು 8532229011 venkatesh.kr@ias.nic.in ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಸಾಥ್ ಕಚೇರಿ ರಾಯಚೂರು - 584 101
25 ಶ್ರೀಮತಿ. ಅರ್ಚನಾ ಎಂ.ಸ್. ಭಾಆಸೇ., ರಾಮನಗರ  080-27-273777 deo.ramanagara@gmail.com ವಿಜಯಗರ, ರಾಮನಗರ, ಕರ್ನಾಟಕ 562159
26 ಶ್ರೀ ಕೆ.ಬಿ. ಶಿವಕುಮಾರ್, ಭಾಆಸೇ., ಶಿವಮೊಗ್ಗ 08182-271101 deo.shimoga@gmail.com ಸರ್. ಎಂ.ವಿ. ರಸ್ತೆ, (ಸೋವಲಂಗ ರಸ್ತೆ), ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಕರ್ನಾಟಕ-577201
27 ಡಾ. ಕೆ. ರಾಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಭಾಆಸೇ., ತುಮಕೂರು 08162-272480 rakeshkumar.k@ias.nic.in ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ, ತುಮಕೂರು-572 101
28 ಶ್ರೀ ಜಿ.ಜಗದೀಶ್, ಭಾಆಸೇ., ಉಡುಪಿ 0820-2574925 deo.udupi@gmail.com ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಉಡುಪಿ, ಮಣಿಪಾಲ್ -576104
29 ಡಾ. ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಭಾ.ಆ.ಸೇ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ 8382-226303 dckarwar@gmail.com ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕಚೇರಿ, ಎಂ.ಜಿ. ರಸ್ತೆ, ಕಾರವಾರ -581 301
30 ಡಾ. ರಾಗಪ್ರಿಯಾ ಆರ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ ಯಾದ್ಗಿರ್ 08473-253700 dcydg123@gmail.com ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ಚಿತ್ತಾಪು ರಸ್ತೆ, ಯಾದ್ಗಿರ್ -58
ಕ್ರ.ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು ಜಿಲ್ಲೆ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಕಛೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್‌ ಮೊಬೈಲ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ
1 ಪಿ.ಎಸ್. ಕಾಂತರಾಜ್ ಬೆಂಗಳೂರು (ನಗರ) ceobngu@kar.nic.in 080-26710580 26710510 94808-52000 515, 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ ರಸ್ತೆ, ಚಂದ್ರಾಲೇಔಟ್‌, ಉಮರಭಾಗ್‌ ಬಡಾವಣೆ, ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ವಾರ್ಡ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು-560078
2 ಎನ್.ಎಂ ನಾಗರಾಜ್, ಕೆ.ಎ.ಎಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ) ceo_zp_brur@nic.in 080-22260796 22261079 94808-53000 ಕೆ. ಜಿ. ರೋಡ್‌, ಕಾಳಿದಾಸ್‌ ಮಾರ್ಗ, ಗಾಂಧಿನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು-560009
3 ಶ್ರೀ ಭೂಬಲನ ಟಿ. (ಐಎಎಸ್‌. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ceo.zp.karbgk@nic.in 08354-235576 235562 94808-51000 ನವನಗರ ಬಾಗಲಕೋಟೆ
4 ಡಾ. ಕೆ.ವಿ.ರಾಜೇಂದ್ರ (ಐಎಎಸ್) ಬೆಳಗಾವಿ ceo_zp_bgm@nic.in 0831-2407201 2429662 94808-54000 ಕಚೇರಿ ಗಲ್ಲಿ, ಕಡೆ ಬಝಾರ್‌, ರವಿವಾರಪೇಟೆ, ಬೆಳಗಾವಿ-590001
5 ನಿತೇಶ್ ಕೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ceo_zp_bly@nic.in 08392-2267300 2267200 94808-55000 ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಕಾಂಪೌಂಡ್‌, ಕೋಟೆ, ಬಳ್ಳಾರಿ-583104
6 ಘ್ಯನೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಗಂಗ್ವಾರ್ ಬೀದರ್ ceobidar-ka@nic.in 08482-233133 233109 94808-56000 ಫತೆ ದರ್ವಾಜಾ ರಸ್ತೆ, ಹಳೆ ನಗರ ಕೋಟೆ ಪ್ರದೇಶ, ಬೀದರ್‌-585401
7 ಗೋವಿಂದ ರೆಡ್ಡಿ, ಕೆ.ಎ.ಎಸ್ ವಿಜಯಪುರ ceo_zp_bjp@nic.in 08352-2276378 276983 94808-57000 ಜಿ.ಪಂ. ರಸ್ತೆ, ಕನಕದಾಸ ಬಡಾವಣೆ, ವಿಜಯಪುರ-586101
8 ಬೋಯರ್ ಹರ್ಷಲ್ ನಾರಾಯಣ್ ರಾವ್ ಚಾಮರಾಜನಗರ ceochanagar@gmail.com 08226-224013 224014 94808-58000 ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಭವನ-    571313
9 ಎಸ್.ಅಶ್ವತಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ceo_zo_chk@nic.in 08262-220140 220094 94808-60000 ಎಂ.ಜಿ. ರಸ್ತೆ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು-577101
10 ಬಿ. ಫೌಜಿಯಾ ತರನ್ನುಮ್ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ceo-ckbpur-ka@nic.in 08156-277011 277011 94808-59000 ಅಮಾನಿ ಕೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಕೆರೆ-562101
11 ಸಿ. ಸತ್ಯಬಾಮ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ceo_zp_ctd@nic.in 08194-223061 222516 94808-61000 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ-577501, 
12 ಡಾ. ಸೆಲ್ವಮಣಿ ಆರ್. (ಐಎಎಸ್) ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ceozpmlr@kar.nic.in 0824-2220578 2220538 94808-62000 ಕೊತ್ತಾರೆ, ಮಂಗಳೂರು-575006
13 ಪದ್ಮ ಬಸವಂತಪ್ಪ ಕೆ.ಎ.ಎಸ್ ದಾವಣಗೆರೆ ceo-zp-kada@nic.in 08192-261485 261865 94808-63000 ಲೋಕಿಕೆರೆ ರಸ್ತೆ, ದೂರದರ್ಶನ ಎದುರು-577005
14 ಡಾ. ಬಿ.ಸಿ. ಸತೀಶ (ಐಎಎಸ್) ಧಾರವಾಡ ceo.dwd@gmail.com 0836-2447542 2747700 94808-64000 ಡಿಸಿ ಕಾಂಫೌಂಡ್‌, ಧಾರವಾಡ-580001
15 ಆನಂದ್ ಕೆ ಗದಗ ceozp.gadag@gmail.com 08372-234375 230211 94808-65000 ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನ, ಜ್ನಾನ ಗಂಗಾ - 585106
16 ಡಾ.ರಾಜಾ. ಪಿ ಕಲಬುರಗಿ ceogulbarga@gmail.com 08472-278666 278603 94808-66000 ಕುಸನೂರ, ಕಲಬುರಗಿ-585106
17 ಪರಮೇಶ್ ಹಾಸನ  ceo_zp_hsn@nic.in 08172-267534 267401 94808-67000 ಬಿ.ಎಂ. ರಸ್ತೆ. ರಂಗೋಲಿ ಹಳ್ಳ, ಹಾಸನ- 573201
18 ರಮೇಶ್ ದೇಸಾಯಿ, ಕೆ.ಎ.ಎಸ್  ಹಾವೇರಿ  ceo_zp_hvr@nic.in 08375-249031 249037 94808-68000 ದೇವಗಿರಿ, ಹಾವೇರಿ
19 ಕೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಿಯಾ (ಐಎಎಸ್)(ಪ್ರ) ಕೊಡಗು ceokodagu@kar.nic.in 08272-221393 228905 94808-69000 ಕರಾವಳೆ ಬಡಗಾ, ಮಡಿಕೇರಿ-571201
20 ದರ್ಶನ್ ಕೋಲಾರ ceozpklr@yahoo.com 08152-240649 240614 94808-70000 ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಚೇರಿ, ಕೋಲಾರ-ಚಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ರಸ್ತೆ, ಕೋಲಾರ-563101
21 ರಘುನಣದನ್ ಮೂರ್ತಿ ಕೊಪ್ಫಳ ceo_zp_kpl@nic.in 08539-220002 220040 94808-71000 ಕೊಪ್ಪಳ
22 ಕೆ. ಯಾಲಕ್ಕಿ ಗೌಡ(ಕೆ.ಜಿ.ಎಸ್) ಮಂಡ್ಯ ceomandya@yahoo.com 08232-224004 225060 94808-72000 ಪಿಇಎಸ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌ ರಸ್ತೆ, ಮಂಡ್ಯ-571401
23 ಕೆ. ಜ್ಯೋತಿ (ಐಎಎಸ್) ಮೈಸೂರು ceo_zp_mys@nic.in 0821-2330316 2330166 94808-73000 ಚಾಮರಾಜಪುರ, ಚಾಮರಾಜ ಮೊಹಲ್ಲಾ, ಲಕ್ಷ್ಮಿಪುರಂ, ಮೈಸೂರು- 570005
24 ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ರಾಯಚೂರು ceo_zp_rch@nic.in 08532-228448 227142 94808-74000 ಹಾಜಿ ಕಾಲೋಣಿ. ರಾಯಚೂರು-584101
25 ಶಿಲ್ಪಾ ಶರ್ಮಾ ಯಾದ್ಗಿರಿ ceo-yadgir@gmail.com 8473-253750 253756 94808-79500 ಮುದ್ನಾಳ, -585202
26 ಎಂ. ರೋಷನ್ (ಐಎಎಸ್) ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ceo_zp_kwr@nic.in 8382-226560 226470 94808-79000 ಎಂ.ಜಿ. ರಸ್ತೆ, ಕೋಡಿಬಾಗ್‌ ಕಾರವಾರ-581301
27 ಶುಭಾ ಕಲ್ಯಾಣ್ ತುಮಕೂರು ceo_zp_tmk@nic.in 816-2272898 2274161 94808-77000 ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ. 18, ತುಮಕೂರು-572101
28 ಜಯವೈಭಾವ ಸ್ವಾಮಿ, ಕೆ.ಎ.ಎಸ್ ರಾಮನಗರ ceormnr@yahoo.in 080-27276720 7276711 94808-75000 ವಿಜಯನಗರ, ರಾಮನಗರ- 562159
29 ಪ್ರೀತಿ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಉಡುಪಿ ceo_zp_udupi@nic.in 820-2574938 2574880 94808-78000 ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ, ಉಡುಪಿ-576101
30 ಶುಭಾ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ceo-zp-shimoga@nicin 0816-2272898 (O)
0816-2274161 (F)
94808-77000 (M) ಕುವೆಂಪು ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ- 577201
ಕ್ರ. ಸಂ. ಹೆಸರು ಜಿಲ್ಲೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ಕಚೇರಿ

ಇ-ಮೇಲ್
ವಿಳಾಸ
1 ಶ್ರೀ ಕಮಲ ಪಂತ್, ಐಪಿಎಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ʼ080 22942222/ 22943322 compolbcp@ksp.gov.in ನಂ.1 , ಇನ್ಫಂಟ್ರಿ ರೋಡ್, ಬೆಂಗಳೂರು
2 ಡಾ. ಚಂದ್ರಗುಪ್ತಾ, ಐಪಿಎಸ್‌ ಮೈಸೂರು ʼ0821 2418100/2418339 mysorecitypolice@gmail.com ಮಿರ್ಜಾ ರಸ್ತೆ, ಗಾಂಧಿವನ ಪಾರ್ಕ್ ಸಮೀಪ, ನಂದರ್ಬಾದ್,ಲೋಕರಂಜನ್ ಮಹಲ್ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ - 570010
3 ಶ್ರಿ. ಆರ್‌ ದಿಲೀಪ್‌, ಐಪಿಎಸ್‌ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ʼ0836 2233500 ccrhdc@gmail.com ನವನಗರ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಕರ್ನಾಟಕ 580025
4 ಶ್ರೀ ವಿಕಾಸ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ವಿಕಾಸ್, ಐಪಿಎಸ್‌ ಮಂಗಳೂರು ʼ08242 2220801 compolmgc@ksp.gov.in ಪಾಂಡೇಶ್ವರ, ಮಂಗಳೂರು - 575001, ಎ.ಬಿ. ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ಕಲ್ ಸಮೀಪ
5 ಡಾ. ತ್ಯಾಗರಾಜ್, ಐಪಿಎಸ್‌ ಬೆಳಗಾವಿ ʼ0831 2405279/2405255 dcbgc@ksp.gov.in ಓಲ್ಡ್ ಪಿ.ಬಿ. ರಸ್ತೆ,ಬೆಳಗಾವಿ
6 ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್‌ಕುಮಾರ್‌, ಐಪಿಎಸ್‌ ಕಲಬುರಗಿ 8472 248500  citycontrolkbc@ksp.gov.in ಪೊಲೀಸ್‌ ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ
ಕ್ರ. ಸಂ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪೋಲೀಸ್‌ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ಜಿಲ್ಲೆ STD ಕೋಡ್ ಕಚೇರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ ವಿಳಾಸ
1 ಶ್ರೀ ರವಿ ಡಿ ಚನ್ನಣ್ಣನವರ್‌, ಐಪಿಎಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ 80 22264350 22942250 spbng@ksp.gov.in 5, ಮಿಲ್ಲರ್‌ ರಸ್ತೆ, ವಸಂತ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು.-560052  
2 ಶ್ರೀ  ಲೋಕೇಶ್‌ ಭರಮಪ್ಪ ಜಗಲಾಸರ್, ಐಪಿಎಸ್‌ ಬಾಗಲಕೋಟೆ 08354- 235077 235077 spbgk@ksp.gov.in 23ನೇ ವಲಯ, ನವನಗರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ-587103  
3 ಶ್ರೀ   ಲಕ್ಷ್ಮಣ್‌ ನಿಂಬರಗಿ, ಐಪಿಎಸ್‌ ಬೆಳಗಾವಿ 0831- 2405204 2405231 spbgm@ksp.gov.in ಪೊಲೀಸ್‌ ಭವನ, ಹಳೆ ಪಿಬಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಳಗಾವಿ-  
4 ಶ್ರೀ ಸಿ.ಕೆ. ಬಾಬಾ, ಐಪಿಎಸ್‌ ಬಳ್ಳಾರಿ 08392- 258400 258102 spblr@ksp.gov.in ಕೆ.ಹೆಚ್‌.ಬಿ ಕಾಲೋನಿ, ಸಿದಿಗಿನಮೊಳ, ಬಳ್ಳಾರಿ-583103  
5 ಶ್ರೀ ನಾಗೇಶ್ ಡಿ.ಎಲ್. ,ಐಪಿಎಸ್ ಬೀದರ್ 08482- 226700 226704 spbdr@ksp.gov.in ಬೀದರ್‌-585401  
6 ಶ್ರೀ ಅನುಪಮ್ ಅಗರವಾಲ್‌, ಐಪಿಎಸ್‌ ವಿಜಯಪುರ 08352- 250152 250844 spbjp@ksp.gov.in ಎಸ್‌.ಪಿ. ಕಚೇರಿ, ಸೊಲ್ಲಾಪುರ ರಸ್ತೆ, ವಿಜಯಪುರ-586101  
7 ಶ್ರೀಮತಿ ದಿವ್ಯಾ ಸಾರಾ ಥೊಮಸ್, ಐಪಿಎಸ್‌ ಚಾಮರಾಜನಗರ 08226- 222243 222383 spchn@ksp.gov.in ಜೋಡಿ ರಸ್ತೆ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಹತ್ತಿರ, ಚಾಮರಾಜನಗರ-571313  
8 ಶ್ರೀ ಹಕ್ಕೆ ಅಕ್ಷಯ ಮಚ್ಚಿಂದ್ರ, ಐಪಿಎಸ್‌ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 08262- 230403 230540 spckm@ksp.gov.in ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 57, ವಿಜಯ ನಗರ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು- 577101  
9 ಶ್ರೀ. ಮಿಥುನ್ ಕುಮಾರ್.ಜಿ.ಕೆ, ಐಪಿಎಸ್‌ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 08156- 262000 272800 spcbpura@ksp.gov.in ಎಸ್‌.ಪಿ. ಕಚೇರಿ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ-562101  
10 ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಿಕ ಜಿ, ಐ.ಪಿ.ಎಸ್., ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 08194- 222781 222781 spcta@ksp.gov.in ತುರವನೂರು ರಸ್ತೆ, ಕೆಲಕೋಟೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ-577501  
11 ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಂ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರಸಾದ್‌, ಐ.ಪಿ.ಎಸ್‌ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ 08242- 220503 220500 spmaq@ksp.gov.in ಪಾಂಡೇಶ್ವರ, ಮಂಗಳೂರು-575001  
12 ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ, ಐಪಿಎಸ್‌ ದಾವಣಗೆರೆ 08192- 253400 253400 spdvg@ksp.gov.in ರಿಂಗ್‌ ರಸ್ತೆ, ದೇವರಾಜ ಅರಸ್‌ ಬಡಾವಣೆ, ದಾವಣಗೆರೆ-577004  
13 ಶ್ರೀಮತಿ ವರ್ತಿಕ ಕಟಿಯಾರ್‌, ಐಪಿಎಸ್‌ ಧಾರವಾಡ 08362- 233200 233201 spdwd@ksp.gov.in ಪೊಲೀಸ್‌ ಹೆಡ್‌ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್‌, ಧಾರವಾಡ  
14 ಶ್ರೀ ಯತೀಶ್‌ ಎನ್‌. ಐಪಿಎಸ್‌ ಗದಗ 08372- 236260 238300 spgdg@ksp.gov.in ಹೊಸ ನಿಲ್ದಾಣ ಪಕ್ಕ, ಪಾಂಚಾಲ ನಗರ, ಗದಗ- 582101  
15 ಡಾ.ಸಿಮಿ ಮರಿಯಮ್ ಜಾರ್ಜ್, ಐಪಿಎಸ್ ಕಲಬುರ್ಗಿ 08472- 263602 263604 spgba@ksp.gov.in ಎಸ್‌.ಪಿ. ಕಚೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ-  572103  
16 ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಗೌಡ ಆರ್. ಐಪಿಎಸ್ ಹಾಸನ 08172- 268410 268845 sphsn@ksp.gov.in ರಂಗೋಲಿ ಹಳ್ಳ, ಹಾಸನ-573201  
17 ಶ್ರೀ ಕೆ.ಜಿ.ದೇವರಾಜು, ಐಪಿಎಸ್‌ ಹಾವೇರಿ 08375- 232800 232147 sphvr@ksp.gov.in ವಿದ್ಯಾನಗರ ಕರಿಮತ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಹಾವೇರಿ-581110  
18 ಶ್ರೀ ಇಲಕ್ಕಿಯಾ ಕರುಣಾಗರನ್‌, ಐಪಿಎಸ್‌ ಕೆ.ಜಿ.ಫ್. 08153- 274291 274291 spkgf@ksp.gov.in ಅಂಡರ್‌ಸನ್‌ ಪೇಟೆ ಕೋಲಾರ ಗೋಲ್ಡ್‌ ಫೀಲ್ಡ್‌-56120  
19 ಶ್ರೀಮತಿ ಕ್ಷಮಾ ಮಿಶ್ರಾ ಕೊಡಗು 08272- 229000 228330 spmcr@ksp.gov.in ಕಾಲೇಜು ರಸ್ತೆ, ಎಫ್‌.ಎಂ.ಸಿ ಕಾಲೇಜು ಹತ್ತಿರ, ಭಗವತಿ ನಗರ, ಮಡಿಕೇರಿ-571201  
20 ಶ್ರೀ ಕಾರ್ತಿಕ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಐ.ಪಿ.ಎಸ್ ಕೋಲಾರ 08152- 243060 243066 spklr@ksp.gov.in ಆರ್‌.ಎಲ್‌. ಜಾಲಪ್ಪ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎರುರು, ರಾ.ಹೆ. 75, ಬೆಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆ- ಕೋಲಾರ-563101  
21 ಶ್ರೀಮತಿ ಜಿ.ಸಂಗೀತಾ, ಐಪಿಎಸ್‌ ಕೊಪ್ಪಳ 08539- 230111 230222 spkpl@ksp.gov.in ಬಿ.ಟಿ. ಪಾಟೀಲ್‌ ನಗರ, ಅಶೋಕ ವೃತ್ತ, ಕೊಪ್ಪಳ-583231  
22 ಶ್ರೀ ಕೆ.ಪರಶುರಾಮ, ಐಪಿಎಸ್‌. ಮಂಡ್ಯ 08232- 224500 224888 spmdy@ksp.gov.in ಕಾವೇರಿ ವನ ಪಾರ್ಕ್‌ ರಸ್ತೆ, ಮಂಡ್ಯ-571401  
23 ಶ್ರೀ ಸಿ.ಬಿ.ರಷ್ಯಂತ್‌, ಐಪಿಎಸ್ ಮೈಸೂರು 0821- 2520040 2444800 spmys@ksp.gov.in ಹೈದರ್‌ ಅಲಿ ರಸ್ತೆ, ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತ, ಜಲಪುರಿ - 570019   
24 ಶ್ರಿ ನಿಕ್ಕಮ್‌ ಪ್ರಕಾಶ್‌, ಐಪಿಎಸ್‌ ರಾಯಚೂರು 08532- 235001 235635 sprcr@ksp.gov.in ರಾಯಚೂರು-ಹೈದ್ರಾಬಾದ್‌ ರಸ್ತೆ, ಮಂಚಾಲೆಪುರ, ರಾಯಚೂರು--584101  
25 ಶ್ರೀ ಎಸ್‌. ಗಿರೀಶ್‌ ಐಪಿಎಸ್‌ ರಾಮನಗರ 8182 27273700 7271100 sprmn@ksp.gov.in ಎರಡನೇ ಮಹಡಿ,ಪೊಲೀಸ್‌ ಭವನ, ಬಿಎಂ ರಸ್ತೆ, ರಾಮನಗರ– 562159  
26 ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಮ್.ಶಾಂತರಾಜು, ಐಪಿಎಸ್‌ ಶಿವಮೊಗ್ಗ 08182- 261400 261400 spshi@ksp.gov.in ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ ಎದುರು, ಬೆಂಗಳೂರು-ಹೊನ್ನಾವರ ರಸ್ತೆ- ಶಿವಮೊಗ್ಗ
27 ಡಾ. ಕೋನ ವಂಶಿ ಕೃಷ್ಣ ತುಮಕೂರು 0816- 2272451 2278000 sptkr@ksp.gov.in ಬೆಂಗಳೂರು- ಹೊನ್ನಾವರ ರಸ್ತೆ, ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ, ತುಮಕೂರು-572103  
28 ಶ್ರೀ ಶಿವ ಪ್ರಕಾಶ ದೇವರಾಜು, ಐ.ಪಿ.ಎಸ್ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ 08382- 226233 226550 spkwr@ksp.gov.in ಎಂ.ಜಿ. ರಸ್ತೆ, ಕಾಜುಬಾಗ್‌, ಕಾರವಾರ  
29 ಶ್ರೀ ಎನ್‌.ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ, ಐಪಿಎಸ್‌ ಉಡುಪಿ 0820- 2534777 2526709 spudp@ksp.gov.in ಹಳೆಯ ಡಿಸಿ ಆಫೀಸ್‌ ರಸ್ತೆ, ಬನ್ನಂಜೆ ವೃತ್ತ, ಬನ್ನಂಜೆ, ಉಡುಪಿ- 576101  
30 ಶ್ರೀ ಸೋನಾವಾನೆ ರಿಷಿಕೇಶ್‌ ಭಗವಾನ್, ಐಪಿಎಸ್‌ ಯಾದಗಿರಿ 08473- 253730 253736 spydr@ksp.gov.in ಮುದ್ನಾಳ- 585202